0212 548 50 93 info@sunparkenerji.com Harita

İletişime Geçin

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Bilgilendirme

Web Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri

SUNPARK ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Sunpark Enerji San. ve Tic. Anonim Şirketi (“SUNPARK”,“Şirket” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Çalışan, Hissedar/Ortak, Ziyaretçi, Müşteri Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Stajyer, Çalışan Adayı, Çevrimiçi Ziyaretçisine (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

SUNPARK olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

2.1 Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

 

2.2 Kişisel Verilerin Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler SUNPARK bünyesinde oluşturulmaktadır.

 

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.

 

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla bağlantılı ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz SUNPARK’ın Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, SUNPARK tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

 

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 

 

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.4 BİOPARK ‘ın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.

 

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

SUNPARK’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

Veri Türleri

Müşteri Çalışanı

 

KimlikBilgisi

(Ad-Soyad, Çalıştığı Firma)

İletişimBilgisi

(İş Yeri Adresİ)

FizikselMekânGüvenliğiBilgileri

( Güvenlik Kamerası Kayıtları )

Çalışan

Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Adı-Soyadı/TC Kimlik No’su/Doğum Tarihi/Eşin Mesleği ve Çocuk Sayısı, Pasaport Fotokopisi,  İmza)

İletişimBilgisi

(Adres, E-posta, Telefon, Yakının Telefon Numarası)

Lokasyon Bilgisi

(Konum(GPRS)Bilgisi)

Özlük Bilgisi

(İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, Bordro Bilgileri, İzin-Rapor Bilgisi, Görev/Unvan, Eşin Doğum Belgesi, Askerlik Durumu)

Mesleki Deneyim Bilgisi

(Diploma Bilgileri, Özgeçmiş Bilgisi (Daha önce çalıştığı şirket, tarihi, ayrılma nedeni, son ücret), Referans Bilgisi (Ad-soyad, telefon, e-mail, adres), Mezun Olduğu Okul/Bölüm )

Hukuki İşlem Bilgisi

(Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

(Güvenlik Kamerası Kayıtları)

FinansalBilgiler

(Banka IBAN ve Hesap Numarası, Önceki İş Yerine Ait Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı, Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgileri )

İşlemGüvenliğiBilgisi

( Şirket e-mail şifreleri )

GörselKayıtlar

(Fotoğraf)

Sağlık Bilgisi

(Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri)

CezaMahkûmiyetiveGüvenlikTedbirleri

AdliSicilKaydı

Hissedar/Ortak

KimlikBilgisi

(Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, DoğumTarihi, DoğumYeri, NüfusCüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, NüfusCüzdanıFotokopisi, İmza)

İletişim Bilgisi

(Adres, Telefon, E Mail)

FizikselMekânGüvenliğiBilgisi

(GüvenlikKamerasıKayıtları)

Mesleki Deneyim Bilgisi

( Diploma Bilgisi, Sertifika )

Finansal Bilgiler

(Banka IBAN ve Hesap Numarası)

Görsel Kayıtlar

(Fotoğraf)

Hukuki İşlem Bilgisi

(Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler)

TedarikçiYetkilisi

 

KimlikBilgisi

(Ad-Soyadı, TC Kimlik No/Vergi No, İmza)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

(Güvenlik Kamerası Kayıtları)

İletişim

(Adres, E-Posta, Telefon)

FinansBilgileri

(Fatura-Senet-Çek Bilgileri, HesapNumarası/IBAN Bilgileri)

Tedarikçi Çalışanı

Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, İmza)

İletişim

(Telefon)

FizikselMekânGüvenliğiBilgisi

(GüvenlikKamerasıKayıtları)

Stajyer

Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İmza)

İletişimBilgisi

(Adres, E-posta, Telefon)

Özlük Bilgisi

(İşe Giriş Çıkış Kayıtları)

Mesleki Deneyim Bilgisi

(Diploma Bilgisi )

Görsel Kayıtlar Bilgisi

(Fotoğraf)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

(Güvenlik Kamerası Kayıtları)

FinansalBilgiler

(Banka IBAN ve Hesap Numarası)

Sağlık Bilgisi

(Kan Grubu, Kişisel Sağlık Bilgileri)

CezaMahkûmiyetiveGüvenlikTedbirleri

AdliSicilKaydı

Çalışan Adayı

KimlikBilgisi

(Ad-Soyad, DoğumTarihi, DoğumYeri, Medeni Hali, Cinsiyet, Uyruk)

İletişim Bilgisi

(Adres, Telefon, E Mail)

FizikselMekânGüvenliğiBilgisi

(GüvenlikKamerasıKayıtları)

Mesleki Deneyim Bilgisi

(Referans Ad-Soyad, Görevi, Telefon, E-Mail, Adres Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sertifika, Yetenek, Önceki Çalıştığı İş Yeri, Sürücü Belgesi Durumu)

Özlük Bilgisi

(Askerlik Durumu)

Görsel Kayıtlar

(Fotoğraf)

Ziyaretçi

FizikselMekânGüvenliği

(GüvenlikKamerasıKayıtları)

Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlemGüvenliği

(IP Bilgileri, İnternet GirişÇıkışBilgileri)

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

SUNPARK’da, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

 

5.1. Müşteri Çalışanı

Müşteri Çalışanı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.2. Çalışan

Çalışan kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, ÜcretPolitikasınınYürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.3. Hissedar/Ortak

Hissedar/Ortak kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.4. Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.5. Stajyer

Stajyer kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.6.Çalışan Adayı

Çalışan Adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini  amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.7. Ziyaretçi

Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; 

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.8. Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirket tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında (kişisel verilerin aktif olarak üçüncü kişilerle paylaşılması veya kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişime açılması) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket edilmelidir.

Şirket veri envanteri dikkate alınarak kişisel veriler ilgisine göre; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

Yurt içinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, bireysel emeklilik sözleşmesi yapılan özel sigorta şirketine, sözleşmeli mali müşavire, sözleşme yapılan iş sağlığı ve güvenliği şirketine, sözleşmeli avukata, sözleşme yapılan denetim firmasına, grup firmasına, anlaşmalı danışmanlık şirketine,  maaş alınan bankaya ve anlaşmalı bankalara, Sözleşme Yapılan Hava Yolu Şirketine/Otele/Otobüs Firmasına

6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde

Ayrıyeten

Çalışan, veri sorumlusu tarafından yurt dışına iş amaçlı gönderildiğinde ad soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, pasaport fotokopisi bilgisinin yurt dışında sözleşme yapılan otele 6698 sayılı Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde

Aktarılabilecektir.

 

 

 

7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

SUNPARK’a fiziki ya da elektronik ortamda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

 

7.1. Müşteri Çalışanı

Müşteri Çalışanı kişisel verileri,

a)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, Çalıştığı Firma), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (İş Yeri Adresi Bilgisi)

 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 b)Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.2. Çalışan

Çalışan kişisel verileri,

a)Gerektiğinde özlük dosyasına konabilmesi için Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri) ve Ceza Mahkûmiyeti Bilgisi veri kategorisinden (Adli Sicil Kaydının) işlenmesi

6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

Çalışan, veri sorumlusu tarafından yurt dışına iş amaçlı gönderildiğinde ad soy ad, TC kimlik no, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, pasaport fotokopisi bilgisinin hava yolu şirketine, sözleşme yapılan otele ve otobüs firmasına aktarılması

 6698 sayılı Kanun’un9. maddesinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

 b)Özlük Bilgisi veri kategorisinden (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi)

 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

c)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soy ad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

d)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soy ad, TC Kimlik No, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Adı-Soyadı/TC Kimlik No’su/Doğum Tarihi/Eşin Mesleği ve Çocuk Sayısı), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Bordro Bilgileri, Eşin Doğum Belgesi), Hukuki İşlem Bilgisi veri kategorisinden (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler), Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası, Önceki İş Yerine Ait Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı, Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

 e)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Pasaport Fotokopisi), İletişim Bilgisiveri kategorisinden (E-posta, Telefon, Yakının Telefon Numarası), Lokasyon Bilgisi veri kategorisinden (Konum(GPRS)Bilgisi), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Görev/Unvan,Askerlik Durumu), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Diploma Bilgileri, Özgeçmiş Bilgisi (Daha önce çalıştığı şirket, tarihi, ayrılma nedeni, son ücret), Referans Bilgisi (Ad-soyad, telefon, e-mail, adres), Mezun Olduğu Okul/Bölüm), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisiveri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları), İşlem Güvenliği Bilgisiveri kategorisinden (Şirket e-mail şifreleri), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)

 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.3. Hissedar/Ortak

Hissedar/Ortak kişisel verileri,

a)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

b)Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Diploma Bilgisi),Hukuki İşlem Bilgisi veri kategorisinden (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler), Finansal Bilgilerveri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

c)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), İletişim Bilgisiveri kategorisinden (E-posta, Telefon), Mesleki Deneyim veri kategorisinden (Sertifika), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisiveri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.4. Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı kişisel verileri,

a)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Ad-Soyad, TC Kimlik No/Vergi No, İmza Bilgisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

b)Finans Bilgisi veri kategorisinden(Fatura Senet Çek Bilgileri, Hesap Numarası/IBANBilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

c)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Çalışanının Ad-Soyad, İmza Bilgisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon, E-Mail Bilgisi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.5. Stajyer

Stajyer kişisel verileri,

a)Gerektiğinde özlük dosyasına konabilmesi için Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri) veCeza Mahkûmiyeti Bilgisi veri kategorisinden (Adli Sicil Kaydının) işlenmesi

6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

 b)Özlük Bilgisi veri kategorisinden (İşe Giriş Çıkış Kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

c)KimlikBilgisiverikategorisinden(Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, DoğumTarihi, DoğumYeri, Medeni Hali, NüfusCüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, İmzaBilgisi), İletişimBilgisiverikategorisinden (AdresBilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

d)Finansal Bilgiler veri kategorisinden(Banka IBAN ve Hesap Numarası)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

e)Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden(E-posta, Telefon), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamera Kayıtları), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Diploma Bilgisi),Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.6. Çalışan Adayı

Çalışan Adayı kişisel verileri,

Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Cinsiyet, Uyruk), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres, Telefon, E-Mail), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamera Kayıtları), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Askerlik Durumu), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden(Referans Ad-Soyad, Görevi, Telefon, E-Mail, Adres Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sertifika, Yetenek, Önceki Çalıştığı İş Yeri, Sürücü Belgesi Durumu)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.7. Ziyaretçi

Ziyaretçi kişisel verileri,

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebebine dayanarak hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, otopark alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.8. Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçi, kişisel verileri,

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

Hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

8.1 SUNPARK, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

 

8.2Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

 

8. SUNPARK, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

 

9. ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER

Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, SUNPARK tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir.  İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder.  Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

 

10. BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; muhasebe@sunparkenerji.com       e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Sima İş Merkezi No:18/10Küçükçekmece/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu SUNPARK olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, SUNPARK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme